top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN WILDWOOZTEVENTS

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Wildwoozt Events: de eenmanszaak Wildwoozt Events, gevestigd te Bram Venemanlaan 5 Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88145808;

 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Wildwoozt Events voor het leveren van diensten;

 • Diensten: de diensten die Wildwoozt Events aanbiedt, waaronder kinderfeestjes, clinics, sportdagen en het verhuren van materialen.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wildwoozt Events en de Klant met betrekking tot de levering van Diensten.

3. Regels voor de Klant

 • De Klant dient zich te houden aan de regels die gelden bij de uitvoering van de Diensten door Wildwoozt Events.

 • Voor de "schiet activiteit" dient de Klant vooraf toestemming te vragen aan de ouders van de deelnemende kinderen.

 • Het nuttigen van alcohol door volwassenen tijdens activiteiten van Wildwoozt Events is niet toegestaan.

 • Drugs zijn niet toegestaan tijdens activiteiten van Wildwoozt Events.

 • De Klant is aansprakelijk voor de kosten van eventuele vernielingen van materialen.

 • Wildwoozt Events is niet aansprakelijk voor diefstal van spullen van de Klant tijdens de activiteit.

 • Activiteiten worden op eigen risico uitgevoerd.

4. Betaling en garantie

 • De betalingsvoorwaarden worden voorafgaand aan de Diensten overeengekomen tussen Wildwoozt Events en de Klant.

 • Wildwoozt Events biedt geen garanties op de geleverde Diensten.


 

5. Aansprakelijkheid

 

 • Wildwoozt Events is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de Klant of derden lijden tijdens of als gevolg van de uitvoering van de Diensten.

 • De aansprakelijkheid van Wildwoozt Events is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Wildwoozt Events wordt uitbetaald (€2.500.000,-).

 

6. Opzegging en annulering

 

 • De Klant heeft het recht om de Diensten uiterlijk 3 werkdagen voor de afgesproken datum op te zeggen.

 • Bij opzegging of annulering binnen 3 werkdagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

 • Intellectuele eigendomsrechten (vervolg)

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Wildwoozt Events gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten.

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Wildwoozt Events foto's of filmpjes te maken van de Diensten of materialen.

 • Indien de Klant in strijd handelt met de bepalingen omtrent intellectuele eigendomsrechten, is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Wildwoozt Events daardoor lijdt.

 

7. Overmacht

 • Wildwoozt Events is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, stakingen, werkonderbrekingen, transportmoeilijkheden, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsstoringen, computerstoringen, epidemieën en pandemieën.

 

8. Geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen Wildwoozt Events en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Wildwoozt Events en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

9. Slotbepaling

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 • Wildwoozt Events behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 • De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te vinden op de website van Wildwoozt Events.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de Klant een overeenkomst aangaat met Wildwoozt Events voor de levering van Diensten.

bottom of page