Algemene voorwaarden verhuur

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wildwoozt Events uitgebrachte offertes, met WildWoozt events gesloten overeenkomsten, waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, de aan WildWoozt events verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
 

2. Duur overeenkomst

In geval van een huurovereenkomst wordt deze aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Bij het vaststellen van de duur van een huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 

3. Verlenging van de overeenkomst

a. De huurder verplicht zich om het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt bij WildWoozt events terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door WildWoozt events is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

b. Indien verlenging van de overeenkomst niet wordt toegestaan door WildWoozt events en de huurder desondanks nalaat om het gehuurde conform het vorige lid van dit artikel tijdig terug te bezorgen, ontstaat voor WildWoozt events het recht tot onmiddellijke terugname, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag waarop het gehuurde weer in het bezit is van WildWoozt events met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van €50,00, onverminderd de eventuele door WildWoozt events verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming zoals een technisch mankement van het gehuurde, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.
 

4. Waarborgsom

a. De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst word genomen, aan WildWoozt events een waarborgsom te overhandigen.

b. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de totaalwaarde van de gehuurde materialen. Indien huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan WildWoozt events de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.

c. De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan WildWoozt events door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 

5. Levering en terug bezorging

a. De huurder dient zelf het gehuurde bij WildWoozt events op te halen en te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat WildWoozt events zal zorgdragen voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde.

b. Indien WildWoozt events zorgdraagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde zal zulks voor rekening van huurder geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

c. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde.
 

6. Leveringstermijn

a. Indien WildWoozt events zich jegens de huurder heeft verplicht om het gehuurde bij de huurder te bezorgen, zal WildWoozt events er naar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. WildWoozt events kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking stelt aan de huurder. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door WildWoozt events te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.

b. Onder overmacht wordt verstaan elke van WildWoozt eventss wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
 

7. Controle

Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurd in ontvangst neemt dit te controleren. Onder het gehuurde wordt verstaan, het in huur gegeven product, met de daarbij behorende gebruiksinstructie. Door ondertekening van de orderbevestiging bij ontvangst van het gehuurde, verklaart huurder kennis genomen te hebben van de gebruiks-instructie en verbindt zich daar zeer strikt aan te houden, cq te laten houden. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder:

  1. direct telefonisch, per telefax dan wel per e-mail contact op te nemen met WildWoozt events. Gebruikt van het gehuurde heft het recht om te reclameren op.

  2. Indien het gehuurde door WildWoozt events naar het bedrijf van WildWoozt events wordt teruggebracht, wordt het gehuurde bij terugkomst in het bedrijf van WildWoozt events gecontroleerd Het meenemen van het gehuurde door WildWoozt events is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij WildWoozt events terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, laat WildWoozt events dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij WildWoozt events terug is gekomen, schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij WildWoozt events tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd.WildWoozt events kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.
     

8. Risico laden/lossen

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wort verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.
 

9. Gebruik en onderhoud

a. De huurder stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij 040 Sportevents wordt terugbezorgd, in dezelfde staat als waarin de huurder het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juist kratten en/of verpakkingsmaterialen te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

b. De huurder verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken, te bedienen en te behandelen conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften.

c. De huurder verklaar door middel van ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van handleiding c.q. bediening- gebruiksvoorschriften van WildWoozt events te hebben ontvangen.

d. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen en/of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WildWoozt events.

e. De huurder is verplicht om WildWoozt events ten alle tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

f. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WildWoozt events is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren dan wel aan een derde ter beschikking te stellen.

g.De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.

h.De huurder zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt zodanis is dat gebruik van het gehuurde conform handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.
 

10. Veiligheid/toezicht

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder, bij gebruik van het gehuurde, zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of van derden kan WildWoozt events niet instaan.
 

11. Schade

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan WildWoozt events te worden gemeld. De huurder verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde het gehuurde aan WildWoozt events te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving kosten en interesten, aan WildWoozt events te vergoeden.

b. Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door WildWoozt events reeds de nieuwwaarde aan de huurder is berekend en die later alsnog door de huurder worden gevonden en teruggebracht, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door WildWoozt events in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde.

c. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de huurder een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.

d. WildWoozt events adviseert de huurder zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest verlies beschadiging etc. te verzekeren.
 

12.Aansprakelijkheid

a. WildWoozt events is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde die ontstaan is in verband met het gehuurde, ook niet indien huurder in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 9 en 10 van de onderhavige voorwaarden.

b. WildWoozt events is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde of wegens het gebruik van het gehuurde behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van WildWoozt events dan wel personen of gereedschappen/machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.
 

13. Vrijwaring

De huurder vrijwaart WildWoozt events voor alle schade van gebruikers van het gehuurde waarvoor WildWoozt events aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan WildWoozt events mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurders en/of gebruikers van het gehuurde gepleegde strafbare feiten, tenzij de door WildWoozt events verschuldigde boetes een gevolg zijn van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij aanvang van de huur. De huurder vrijwaart WildWoozt events tevens voor alle schade en kosten welke mochten ontstaan in verband met de locatie ondergrond of toegangsweg.
 

14. Annuleren

a. De huurder kan gebruik maken van de mogeijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.

b. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of WildWoozt events een voorbeide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst integraal wil overnemen.

c. Indien annulering plaatsvindt tussen 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de huurperiode dient de huurder 50% van de huursom te betalen.

d. Indien annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de huurder 75% van de huursom te betalen.
 

15. Afrekening

a.De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders overeengekomen dient betaling minimaal 2 dagen voor leverdatum te geschieden.  Indien desondanks de vordering van WildWoozt events niet wordt betaald of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is WildWoozt events vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente ad 1% per maand in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van een maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.

b. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is WildWoozt events gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die WildWoozt events in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie WildWoozt events zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €75,00.
 

16. Mededelingsplicht

a. Huurder dient WildWoozt events onverwijld inte lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van WildWoozt events dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de huurder, indien de huurder surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.

b. Huurder garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator onverwijld inzage geeft in de tussen huurder en WildWoozt events gesloten overeenkomst.
 

17. Ontbinding

a. WildWoozt events is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen in zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseanc van betaling of faillissement van huurder dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarvan WildWoozt events bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was.

b. De huurder machtigt hierbij WildWoozt events of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren, waar het zich ook bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen In het geval dat het gehuurde door WildWoozt events is teruggehaald behoudt hij ale rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

c. Indien de overeenkomst eindigt op grond van de in het eerste lid van dit artikel bepaalde is WildWoozt events gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke nog verschuldigd zouden zijn tot aan het einde van de overeenkomst, onverminderd het recht van WildWoozt events op verdere schadevergoeding.

18. Retourneringen

Retournering van verbruiksgoederen bij het gehuurde is uitsluitend en alleen mogelijk indien er sprake is van onaangebroken goederen, en eerst na uitdrukkelijke toestemming van WildWoozt events.
 

19. Wijzigingen

Ten aanzien van wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen van deze standaardvoorwaarden geldt dat deze slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen.
 

20. Toepasselijk recht

Op alle met WildWoozt events gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
 

21. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten die met WildWoozt events zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van het door huurder verschuldigde, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement ’S-Hertogenbosch worden beslecht.